Bộ Môn Ứng Dụng Tin Học

"Dạy gì trong nhà trường không quan trọng bằng dạy như thế nào. Một mệnh đề toán học được học sinh hiểu có giá trị hơn mười công thức được các em thuộc lòng, thậm chí biết cách sử dụng nhưng không hiểu ý nghĩa của chúng. Nhiệm vụ của nhà trường không phải là dạy học sinh những kinh nghiệm cụ thể mà là truyền đạt cách suy nghĩ mang tính phương pháp và có hệ thống. Người ta có thể biện hộ rằng cuối cùng thì khả năng thực hiện các công việc quan trọng hơn hiểu biết về chúng. Tất nhiên kiến thức mà thiếu kỹ năng thì cũng vô dụng, cũng như mọi lý thuyết chỉ có ý nghĩa khi nó có ứng dụng. Nhưng không thể thay thế lý thuyết bởi những kỹ năng đơn giản mà sẽ trở nên bất lực khi đối mặt với những tình huống bất thường. Vì thế điều kiện tiên quyết để có được công việc tốt cho tương lai là một học vấn sơ cấp vững chắc. Trong đó cần phải quan tâm không chỉ tới việc dạy một số lượng lớn kiến thức mà cả việc giảng dạy đúng đắn về chúng. Nếu những kiến thức chuẩn bị này không được dạy trong nhà trường phổ thông thì sẽ rất khó có thể học được chúng sau này, vì các trường cao đẳng và đại học có những nhiệm vụ khác. Mục đích cuối cùng và cao nhất của giáo dục không phải là hiểu biết hay kỹ năng, mà là khả năng thực hành. Nhưng cũng giống như thực hành đòi hỏi kỹ năng, điều kiện cần để có kỹ năng là kiến thức và trí tuệ."

Max Planck bàn về giáo dục
(Trích từ "Thông tin toán học - Tháng 06 Năm 2010 - Tập 14 Số 2")